Návrh rozpočtu MČ Brno-Komín pro rok 2019

Paní starostka vyzvala přítomné k rozpravě.

V rámci bodu vystoupili zastupitelé K. Jarošová,
T. Hunkes, T. Němec, M. Juřička, P. Pekár, L. Vlček, E. Krejčí Reková, vedoucí Finančního
odboru Ing. Křivánek, tajemník ÚMČ a paní starostka.

Zastupitelka K. Jarošová uvedla k bodu, že nelze bohužel rozpoznat, jaké projekty jsou
zahrnuty do rozpočtu a že nelze určit, kam jsou finanční prostředky zařazeny. Dále položila
starostce a místostarostovi následující dotazy k návrhu rozpočtu a požádala o jejich přesné
zaprotokolování v rámci zápisu:
„Dotaz místostarostovi Řepovi: Jaké projekty máte zahrnuty v rozpočtu a v jaké výši? Prosím
jmenovitě. Dotaz starostce Blatné: Jaké projekty máte zahrnuty v rozpočtu a v jaké výši?
Prosím jmenovitě.

V minulosti byly některé projekty rozpracované a je třeba je dokončit. Jsou zahrnuty do
rozpočtu? Pokud ano – v jaké výši. Jedná se o:
– opravu chodníku Podlesí (v roce 2018 byly opraveny schody, doplněno zábradlí a zajištěn
odtok dešťové vody)
– chodník ulice Urbánkova – opravena polovina v ceně kolem 1,1 mil. Druhá část má větší
plochu. Cena opravy se tedy může dostat na vyšší částku.
– 2. etapa Ruský vrch – chodník byl vysypán asfaltovou struskou – bylo slíbeno, že
dočasně! Zjišťoval někdo, zda tato struska nemá vliv na životní prostředí a na znečistění
spodních vod?
– chodník ulice Jožky Jabůrkové – výměna povrchu, oprava kanalizace, zajištění izolace
přilehlých garáží. Zde je již delší dobu provedeno nacenění.

Někteří obyvatelé těchto uváděných ulic mají dotaz, proč to není dokončeno, kdy se na tom začne pracovat a popřípadě sdělit termín dokončení prací.