Odměny neuvolněných členů ZMČ Brno-Komín a odměny členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Komín

Paní starostka předala slovo zastupiteli T. Němcovi. T. Němec bod uvedl a
vysvětlil systém odměňování členů zastupitelstva a systém odměňování nečlenů zastupitelstva
s tím, že se jedná o jiný systém než doposud. Dále přítomným sdělil, že na stole jsou
předloženy přepočítané tabulky s ohledem na skutečný počet členů Komisí RMČ, které byly
RMČ Brno-Komín schváleny na schůzi o den dříve.
K bodu vystoupila předsedkyně Finanční výboru, E. Krejčí Reková, dále zastupitelé K.
Jarošová, Tomáš Němec, Petr Čermák, Pavel Pekár. Dále k bodu vystoupil tajemník ÚMČ,
který byl zpracovatelem daného materiálu.

Usnesení č. ZMČ/2018/226/08:

Zastupitelstvo městské části Brno-Komín stanovuje
s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce:

1. člena rady, která se skládá z částky 1500,- Kč (základ odměny) a částky 4000,- Kč
(funkční příplatek),

2. předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady, která se skládá z částky
1500,- Kč (základ odměny) a částky 500,- Kč (funkční příplatek),

3. člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady, která se skládá z částky 1500,- Kč
(základ odměny) a částky 250,- Kč (funkční příplatek),

4. neuvolněného člena zastupitelstva, který nezastává žádnou funkci uvedenou
v předchozích bodech, ve výši 1500,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se
stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce uvedené v bodech 1 až 3, přičemž do souhrnu odměn se základ odměny ve výši
1500,- Kč započítává u jednoho člena zastupitelstva pouze jednou.

Stanovuje
s účinností od 1. 1. 2019 roční odměny členů výborů zastupitelstva a předsedů nebo členů
komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce:

1. předsedy komise rady ve výši 6000,- Kč,

2. člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady ve výši 3000,- Kč

Schvaluje
Zásady pro odměňování členů komisí RMČ Brno-Komín a členů výborů ZMČ Brno-Komín,
kteří nejsou členy ZMČ Brno-Komín, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu,