Složení slibu nových členů ZMČ Brno-Komín

 

Paní starostka uvedla, že v rámci ustavujícího zasedání složili všichni přítomní členové
zastupitelstva slib, vyjma zastupitele L. Vlčka a zastupitelky E. Krejčí Rekové. Paní starostka
uvedla, že každý člen zastupitelstva obce musí na začátku prvního zasedání zastupitelstva
obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, složit slib.
Paní starostka požádala pana zastupitele Vlčka a paní zastupitelku Krejčí Rekovou o složení
slibu před zastupitelstvem pronesením slova slibuji a o potvrzení slibu svým podpisem.
Dále uvedla, že slib je třeba složit bez výhrady.Odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou, vede k zániku mandátu člena zastupitelstva.

Paní starostka přednesla slib ve znění : Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů a
řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Ptáme se občanů jestli paní starostka skutečně dělá vše pro občany naší městské částí. Podezřele jsou už jenom ty machinace po volbách. Jaký na to máte názor ? Rádi by jsme to věděli.                Děkujeme