Zastupitelstvo městské části Brno-Komín

Doporučuje

Souhlasit s technickým řešením podle předložené dokumentace „Dopracování křižovatky u UNI HOBBY“ za předpokladu zpracování následujících podmínek.

– ponechání zastávky tramvaje ve stávající pozici (tzn. ještě před budoucím náspem pro kruhový objezd) s možností přestupu na trolejbusovou linku nebo zvážit možnost
tramvajové zastávky uprostřed kruhového objezdu v místě navrženého částečného
zářezu a komunikačně ji napojit na pěší trasu k nákupní zóně (podchod pod náspem)

– zastávku trolejbusu posunout co nejvíce k přechodu pro chodce v obou směrech
(dále od města a blíže k nákupní zóně)

– doplnění chybějícího chodníku a cyklostezky směr medlánecké letiště kolem areálu firmy SIKA – dnes chybí napojení cyklostezky č.5005 od medláneckého letiště, cyklostezka končí na ulici U Zoologické zahrady u frekventované silnice, je nutné dořešit napojení na páteřní cyklostezku č.1 přes most pro pěší

– pokračování nové letenské lávky
– důsledné vyřešit protihluková opatření
– uvést do souladu řešení prostoru kamenolomu a řešení lávky pro pěší
– vzhledem ke složitosti projektu a pro prezentaci široké veřejnosti žádáme o zpracování 3D vizualizace modelů varianty č. 6 („Dopracování křižovatky u UNI HOBBY) a varianty č. 5 (kruhový objezd na úrovni terénu a tramvajové těleso na nadjezdu).