Oddělení úřadu

Útvar tajemníka

TAJEMNÍK
Mgr., Ing. Jiří Sodomka telefon 541 428 163, email sodomka@komin.brno.cz

Tajemník úřadu má na starosti chod úřadu, výběrová řízení pro nástup nových pracovníků úřadu, stanovuje a schvaluje náplň práce zaměstnanců a dohlíží na dodržování vnitřních předpisů.

PODATELNA
Bc. Irena Černá telefon 541 428 161, email cerna@komin.brno.cz
– vede evidenci majetku
Ivana Nováková telefon 541 428 183, email novakova@komin.brno.cz

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny, vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem,

ASISTENTKA STAROSTY
Barbora Černá, DiS.  telefon 541 428 162, email cernab@komin.brno.cz

Administrativní pracovník útvaru tajemníka (sekretariát) vykonává administrativní a spisové činnosti úřadu, zajišťuje příjem inzerce Komínského zpravodaje, vede agendu vydávání osvědčení samostatně hospodařících rolníků, provádí vidimaci a legalizaci, likvidaci cestovních příkazů a režijních faktur, zajišťuje vedení revizních zpráv, vede elektronickou úřední desku, zabezpečuje zásobování pro potřeby ÚMČ, vede kroniku městské části a zajišťuje fotodokumentaci z kulturních a společenských akcí v MČ Brno-Komín, zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajištění přípravy všech typů voleb, dle potřeby zastupuje podatelnu.

PRÁVNÍK ÚŘADU
JUDr. Daniela Dobrovolná telefon 541 428 181, email dobrovolna@komin.brno.cz

Právník úřadu zpracovává návrhy smluv, odpovídá za právní správnost a úplnost všech uzavíraných smluv úřadu, vede evidenci smluv úřadu, vymáhá pohledávky, zastupuje SMB  před soudy a jinými státními orgány všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí MČ Brno-Komín v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ Statutem města Brna. Vydává právní stanoviska pro potřebu ZMČ, RMČ a ostatních oddělení úřadu. Spolupracuje se všeobecným oddělením úřadu v majetkových záležitostech. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

Komise pro projednávání přestupků

PŘEDSEDA:
JUDr. Daniela Dobrovolná telefon 541 428 181, email dobrovolna@komin.brno.cz

ČLENOVÉ:
Ivana Nováková telefon 541 428 183, email novakova@komin.brno.cz
Bc. Irena Černá  telefon 541 428 161, email cerna@komin.brno.cz

 

Stavební a silničněsprávní oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Patricie Reinhardová telefon 541 428 178, 602 106 727, email reinhardova@komin.brno.cz

 

Referát majetku a investic

Ing. Renata Šlesingerová telefon 541 428 185, email slesingerova@komin.brno.cz
Ing. Emilie Silnická telefon 541 428 168, email silnicka@komin.brno.cz

 

Referát životního prostředí

Ing. Alice Machařová telefon 541 428 177, email macharova@komin.brno.cz

 

Referát stavební a dopravy

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. telefon 541 428 166, email navratilova@komin.brno.cz
Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D.  telefon 541 428 184,  email ruckova@komin.brno.cz
Lucie Navrátilová telefon 541 428 166, email navratilova@komin.brno.cz
Ing. Petra Kuběnová telefon 541 428 165, email kubenova@komin.brno.cz

Referát stavební a dopravy vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.
Oddělení má na starosti tvorbu a ochranu životního prostředí, dopravu a silniční hospodářství, zemědělství, správu majetku, technické záležitosti bydlení, požární ochranu, odpadové hospodářství a pozemkové úpravy, vydává rybářské lístky.

 

Finanční oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Ing. Martin Křivánek telefon 541 428 176, 725 993 976 , email krivanek@komin.brno.cz

POKLADNÍ
Miroslava Přikrylová telefon 541 428 182, email prikrylova@komin.brno.cz

ÚČETNÍ
Jana Veselá

Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu a financování, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny, sestavuje finanční vypořádání, vede účetnictví, účetní a finanční výkazy, pokladní službu úřadu, kontrolní činnost. Jedná s bankami, sleduje poskytování dotací a zabezpečuje správu místních poplatků ze psů.

Sociální oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Michaela Kameníková telefon 541 428 164, 724 162 815, email kamenikova@komin.brno.cz

REFERENTI
Monika Marková telefon 541 428 180, email markova@komin.brno.cz

REFERENT OSPOD
Lucie Stejskalová telefon 541 428 179, email stejskalova@komin.brno.cz
Martina Rothová, DiS. telefon 541 428 179, email rothova@komin.brno.cz

PODATELNA

Bc. Irena Černá (kancelář č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny, vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem, vede evidenci majetku

Ivana Nováková (kancelá č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny,vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem.

ASISTENTKA STAROSTKY

Natálie Marková, DiS. (kancelář č.219)

Administrativní pracovník útvaru tajemníka (sekretariát) vykonává administrativní a spisové činnosti úřadu, zajišťuje příjem inzerce Komínského zpravodaje, vede agendu vydávání osvědčení samostatně hospodařících rolníků, provádí vidimaci a legalizaci, likvidaci cestovních příkazů a režijních faktur, zajišťuje vedení revizních zpráv, vede elektronickou úřední desku, zabezpečuje zásobování pro potřeby ÚMČ, vede kroniku městské části a zajišťuje fotodokumentaci z kulturních a společenských akcí v MČ Brno-Komín, zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajištění přípravy všech typů voleb, dle potřeby zastupuje podatelnu.

PRÁVNÍK ÚŘADU

JUDr. Daniela Dobrovolná (kancelář č.216)

Mgr. Marek Minster (kancelář č. 211)

Právník úřadu zpracovává návrhy smluv, odpovídá za právní správnost a úplnost všech uzavíraných smluv úřadu, vede evidenci smluv úřadu, vymáhá pohledávky, zastupuje SMB před soudy a jinými státními orgány všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí MČ Brno-Komín v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ Statutem města Brna. Vydává právní stanoviska pro potřebu ZMČ, RMČ a ostatních oddělení úřadu. Spolupracuje se všeobecným oddělením úřadu v majetkových záležitostech. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

SPRÁVNÍ REFERENT

Petra Ptáčková (kancelář č. 213)

Správní referent má na starosti zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajišťuje administraci a podporu řízení Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, zpracovává podkladové materiály do RMČ a ZMČ Brno-Komín, včetně zpracování zápisu, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů (vidimace, legalizace), dle potřeby zastupuje podatelnu a sekretariát, podílí se na přípravě všech typů voleb.

 

 

Formuláře úseku tajemníka

ikona Vidimace (1) (DOC 37.5 kB)

ikona Stiznosti (1) (DOC 34 kB)

ikona Poradani kulturni akce (1) (DOC 32.5 kB)

ikona Petice (DOC 37 kB)

ikona Podani (DOC 35.5 kB)

PODATELNA

Bc. Irena Černá (kancelář č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny, vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem, vede evidenci majetku

Ivana Nováková (kancelá č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny,vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem.

ASISTENTKA STAROSTKY

Natálie Marková, DiS. (kancelář č.219)

Administrativní pracovník útvaru tajemníka (sekretariát) vykonává administrativní a spisové činnosti úřadu, zajišťuje příjem inzerce Komínského zpravodaje, vede agendu vydávání osvědčení samostatně hospodařících rolníků, provádí vidimaci a legalizaci, likvidaci cestovních příkazů a režijních faktur, zajišťuje vedení revizních zpráv, vede elektronickou úřední desku, zabezpečuje zásobování pro potřeby ÚMČ, vede kroniku městské části a zajišťuje fotodokumentaci z kulturních a společenských akcí v MČ Brno-Komín, zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajištění přípravy všech typů voleb, dle potřeby zastupuje podatelnu.

PRÁVNÍK ÚŘADU

JUDr. Daniela Dobrovolná (kancelář č.216)

Mgr. Marek Minster (kancelář č. 211)

Právník úřadu zpracovává návrhy smluv, odpovídá za právní správnost a úplnost všech uzavíraných smluv úřadu, vede evidenci smluv úřadu, vymáhá pohledávky, zastupuje SMB před soudy a jinými státními orgány všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí MČ Brno-Komín v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ Statutem města Brna. Vydává právní stanoviska pro potřebu ZMČ, RMČ a ostatních oddělení úřadu. Spolupracuje se všeobecným oddělením úřadu v majetkových záležitostech. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

SPRÁVNÍ REFERENT

Petra Ptáčková (kancelář č. 213)

Správní referent má na starosti zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajišťuje administraci a podporu řízení Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, zpracovává podkladové materiály do RMČ a ZMČ Brno-Komín, včetně zpracování zápisu, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů (vidimace, legalizace), dle potřeby zastupuje podatelnu a sekretariát, podílí se na přípravě všech typů voleb.

 

 

 

Rozdělení oddělení

školství, kultura, byty, sociálně-právní ochrana dětí, zdravotnictví a sociální péče

vítání občánků

vítání se týká nově narozených dětí, které mají trvalé bydliště v MČ Brno-Komín. Zákonný zástupce doloží rodný list dítěte a podepíše souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů . oznámení o uspořádání veřejné produkce pořadatel veřejné produkce je povinen dle OZV MMB č. 16/2005 oznámit místně příslušnému ÚMČ nejpozději do 5 dnů před konáním akce potřebné údaje. Žádost je k vyzvednutí na ÚMČ Brno-Komín.

Formuláře úseku tajemníka

Formuláře referátů životního prostředí a majetku a investic

Formuláře a informace sociálního oddělení