Volba prezidenta – leden 2018

Prezidentské volby se konají v pátek 12. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 13. 1. 2018 od 8.00
do 14.00 (I. kolo voleb).

V pátek 26. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 27. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 (případné II. kolo voleb).

Volební místnosti

Pro volby připraveno šest volebních okrsků s minimálním počtem šest členů v komisi. Všechny okrsky a komise budou umístěny v budově ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro 1. kolo volby prezidenta budou občanům distribuovány nejpozději do 9. 1. 2018. Pokud některý z voličů lístky neobdrží, může si je osobně vyzvednout na podatelně ÚMČ Brno-Komín, nebo je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti. Hlasovací lístky kandidátů postupujících do 2. kola volič obdrží přímo ve volební místnosti v den voleb 2. kola.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Zažádat o přenosnou volební schránku z výše uvedených důvodů lze na tel. 541

428 161 – paní Černá, 541 428 183 – paní Nováková.

Kdo je voličem
Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018 dosáhl 18

let. Pro případné 2. kolo může volit občan ČR, který alespoň druhý den 2. kola volby, tj. 27. ledna 2018 dosáhl věku 18 let. Volič musí svou totožnost a státní občanství ČR prokázat volební komisi platným OP nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.

Voličské průkazy
Na voličský průkaz mohou voliči volit v kterémkoli volebním okrsku na území
ČR. O voličský průkaz si může volič žádat osobně až do 10. 1. 2018 do 16.00 hod.,
pro písemné podání doručené nejpozději do 5. 1. 2018. Obecní úřad vydá
voličský průkaz nejdříve 28. 12. 2017,
nejpozději 10. 1. 2018. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu se duplikát nevydává. V

případě, že bude mít volba prezidenta dvě kola, vydává se voličský průkaz pro obě kola volby, pro každé kolo zvlášť. Pro volbu prezidenta ve 2. kole lze o voličský průkaz zažádat do 24. 1. 2018 do 16.00

Mgr. Ing. Jiří Sodomka,
tajemník ÚMČ Brno-Komín

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městské části Brno-Komín pro volby prezidenta
České republiky

V rámci městské části Brno-Komín je:
6 volebních okrsků (č. 12001, 12002, 12003, 12004, 12005, 12006),
všechny mají sídlo: v budově Základní a mateřské školy Brno, Pastviny 70.

Celý dokument zde:
ikona Informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku.pdf (PDF 325.9 kB)