Zóna záplavového území

Změna aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka v k.ú. Komín

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust.
§ 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh
správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ze dne 23.05.2017, pod zn. PM018787/2017-210/Jel nově vymezuje:
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
aktivní zónu záplavového území
významného  vodního toku Svratka
v ř . k m 4 3 , 3 3 0 – 4 3 , 6 9 2
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000

Celý dokument zde:
ikona JMK_151456_2017_OZP_Cib.pdf (PDF 242.46 kB)