Klub turistů a lyžařů Brno z. s.

Sportovní klub se zaměřením na lyžování, turistiku a kanoistiku.

Založení KTL Brno

V dubnu roku 1969 byl ustaven přípravný výbor k založení specializované tělovýchovné jednoty zaměřené na lyžování a turistiku všech druhů. Tato iniciativa vznikla z popudu turistů, lyžařů a ka-noistů TJ Sokol Brno Žabovřesky. Činnost těchto složek byla v TJ Sokol Brno Žabovřesky okrajovou, protože dominantní postavení měly košíková, základní tělovýchova a fotbal. Tomu odpovídala i pozornost a finanční podpora. Ustavující schůze nové tělovýchovné jednoty s názvem TJ Klub turistů a lyžařů Brno se konala 24. září 1969 v závodním klubu „Justičního paláce“. Tehdy zvolený devítičlenný výbor vedl Ing. Dr. Zdeněk Lenhart. Nově vzniklá tělovýchovná jednota navazovala na tradice Klubu českých turistů Brno 1 a Lyžařského klubu Brno. Po svém předchůdci KČT Brno 1 jsme zdědili loděnici v Komíně „Káčata“. Ta se stala nejen základnou vodáckého oddílu, ale také sportovištěm pro všech-ny členy Klubu turistů a lyžařů Brno (KTL Brno) a širokou veřejnost. V době založení přešlo do nové tělovýchovné jednoty asi 350 členů. Sekretariát pro kontakty se členy a také pro jednání výboru byl zřízen v pronajatých prostorách na ulici Pekařské. Členská základna vzrostla v osmdesátých letech až na 1.500 členů.

Nově vzniklá tělovýchovná jednota zahrnovala tři základní odvětví sportovní činnosti: turistiku, vodáctví (kanoistiku), sjezdové lyžování.

    Turistický oddíl

Základem turistického oddílu je Odbor turistiky KČT KTL. Tento odbor navázal v roce 1969 na bohatou činnost odboru turistiky TJ Sokol Žabovřesky a tuto činnost nebývalým způsobem rozšířil. Během několika let vzrostl počet členů odboru téměř na tisícovku a odbor organizoval akce všech forem turistiky. Byl průkopníkem dálkových pochodů, lyžařských přejezdů, náročné zimní a vysokohorské turistiky a outdoorového sportu mladých, sdružených v tzv. Chase. V několika turistických oddílech mládeže provozovali žáci a dorostenci celoroční systematickou činnost. V sedmdesátých a osmdesátých letech tvořil odbor turistiky KTL základ organizované turistiky v Brně, rozvíjel a podporoval progresivní formy turistiky pro všechny věkové kategorie. Devadesátá léta přinesla změnu vnějších podmínek pro organizovanou turistiku, které se odbor turistiky musel přizpůsobit. Dnes je těžiště činnosti v oblasti všestranné turistiky seniorů, kdy kvalitou a rozsahem akcí, přístupných i členům jiných odborů a neorganizované veřejnosti, patří odbor opět ke špičce. Současně kvalifikovaní lektoři a cvičitelé organizují cykloturistiku, vysokohorskou turistiku a orientační sport nejen pro vlastní členy, ale i v KČT prostřednictvím odborných školení. Pole působnosti v odboru je i pro značkaře cykloturistických tras a značených cest pro pěší turistiku. V rámci Turistického oddílu působí dva oddíly mládeže – Horolezčata a Ještěrky. Turistický oddíl je otevřen každému, kdo má zájem o tradiční i moderní formy turistiky.

     Vodácký oddíl

Vodácký oddíl má základnu na loděnici v Komíně, Svratecká 449, která byla postavena v roce 1936 a je známá pod názvem „KÁČATA“ (odvozeno od zkratky KČT – Klub českých turistů). Historická stavba slouží po dodatečných úpravách dodnes a je největší vodáckou základnou v Brně. Od  jejího založení se na loděnici koncentrovala závodní činnost. První rychlostní  závody od postavení loděnice byly uskutečněny na trati Bystrc – Komín v roce 1936 a první slalom byl uspořádán cca 2 km nad loděnicí u zbořeného jezu v roce 1937. Činnost členů oddílu byla po dlouhá léta členěna do třech odvětví – rychlostní kanoistika na hladkých tratích, vodní slalom na divoké vodě a vodní turistika všech obtížností. V závodních činnostech dosáhli členové oddílu výrazných úspěchů. Nyní je činnost téměř výhradně směřována na vodní turistiku a vodácké soutěže. V roce 1996 byla postavena další budova, ve které je sociální zázemí, klubovna a turistická ubytovna. Následně byl původní areál rozšířen přikoupením sousedního pozemku.
Objekty a pozemek obhospodařuje a spravuje vodácký oddíl za účasti všech členů oddílu. Činnost vodáckého oddílu je směřována hlavně na výcvik mládeže. V oddílu mládeže je registrováno cca 45 členů včetně cvičitelů. V sezoně se pravidelně schází na loděnici, kde je pro výcvik potřebné materiální a technické vybavení a hlavně dostatek patřičně vyškolených cvičitelů, kteří kladou velký důraz na bezpečnost. V zimních měsících probíhá výcvik v pronajatém  bazénu, kde je kladen největší důraz na nácvik eskymáckých obratů, potřebných při sjíždění divokých řek. Fyzická příprava je organizována také v pronajaté tělocvičně. Součástí loděnice je populární rekreační středisko pro veřejnost, vybavené třemi hřišti na plážový volejbal, dvěma klasickými hřišti na volejbal a nohejbal, stolním tenisem, prolézačkami a pískovištěm. K dispozici je také půjčovna lodí a šlapadel. V areálu je možné posezení u ohně a je možné použít stávající gril.

Lyžařský oddíl

O získání či vybudování své základny usilovali rovněž lyžaři již v rámci TJ Sokol Brno Žabovřesky, ale neuspěli při projednávání stavby lyžařského vleku na svahu „Nutrie“ za Nedvědicemi. V roce 1970 v rámci činnosti nově vzniklé TJ KTL Brno začala příprava a následně v roce 1971 ke stavbě lyžařské-ho vleku v obci Vrtěříž Štěpánova nad Svratkou v rámci akce tamějšího Místního národního výboru. Mimořádná brigádnická aktivita členů TJ KTL Brno a zejména členů lyžařského oddílu umožnila zahájit provoz lyžařského vleku již v lednu roku 1972. V roce 1973 byla pak dokončena základní obslužná chata včetně zázemí pro děti, což umožnilo organizování lyžařského výcviku a vznik veřejné lyžařské školy mládeže. Celá stavba byla po dokončení předána KTL Brno do vlastnictví. V souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 a s postupnou změnou klimatu nám ale vrtěřížské středisko začalo čím dál méně vyhovovat. Sněhové podmínky v některých sezónách nám bohužel vůbec neumožnily středisko provozovat. Navíc se začaly zvyšovat nároky našich členů na kvalitu sjezdovek, vleků, atd. Naše amatérsky provozované středisko nemohlo konkurovat větším, profesionálně vedeným „ski resortům. Po několika letech vášnivých interních diskuzí jsme se nakonec rozhodli v r. 2011 vrtěřížský areál prodat a najít novou základnu v Orlických horách. Uzavřela se tím dlouholetá historie naší Vrtěříže, ale věříme, že se tím odstartoval historie nová, která snad bude ob-dobně úspěšná a dlouholetá.

Členové lyžařského oddílu s pomocí ostatních členů KTL se podíleli rovněž na budování ubytovacích kapacit v Peci pod Sněžkou. V pozdějších letech tam lyžařský oddíl pořádal lyžařské zájezdy pro členy KTL a členy lyžařských škol mládeže. Lyžařský oddíl se do roku 1990 specializoval na pořádání lyžařských zájezdů do zimních středisek v tehdejším Československu a hlavně na organizování lyžařských škol dětí, mládeže a dospělých. Této činnosti se lyžařský oddíl věnuje dodnes a ještě k tomu se výcvik rozšířil o základní jízdu na snowboardech. K tomu si lyžařský oddíl vychovává a nechává vycvičit vlastní instruktory a cvičitele sjezdového lyžování a jízdy na snowboardech.

    Současný stav KTL Brno

V roce 2012 jsme projednali a schválili nové Stanovy KTL Brno a jsme organizováni následujícím způsobem stále stejně jako při založení, tj. ve třech oddílech – turistickém, lyžařském a vodáckém. Každý oddíl má z řad svých členů zvolen výbor včele s předsedou oddílu. Kromě toho má každý oddíl své tři zástupce ve výboru KTL Brno a z něj jsou voleni tři statutární zástupci: předseda, místopředseda a tajemník. Výbor KTL Brno má v rámci klubu koordinační funkci a dále vně zastupuje KTL Brno. Pro zajišťování administrativní agendy máme sekretariát ve sportovním areálu Káčata, Svratecká 449, Brno.

Otevírací doba
Pondělí  Zavřeno
Úterý  Zavřeno
Středa  Zavřeno
Čtvrtek  15:00  17:00
Pátek  Zavřeno
Sobota  Zavřeno
Neděle  Zavřeno
Web: http://www.ktlbrno.cz
Email: ktlbrno@volny.cz
Tel: 725368839
IČO: 546585
Svratecká 449
62400
Brno - Komín

Mapa

Náhled webu Klub turistů a lyžařů Brno z. s.